Vés al contingut
(+376) 829456 - (+376) 696046
 
 
 

Postgrau en Fiscalitat

Modalitat
Entitats/Centres
Disponibilitat
Completa

En el context actual d’Andorra, s’està desenvolupant un sistema tributari que comporta la necessitat de formar i reciclar professionals en l’àrea de la consultoria o la direcció fiscal de l’empresa.

El postgrau en Fiscalitat dona a conèixer de forma completa i de manera pràctica tots els impostos que conformen el sistema tributari andorrà, així com els problemes, les fórmules i les solucions que planteja la fiscalitat internacional en relació amb les inversions d’Andorra a l’estranger i les inversions dels no-residents a Andorra.

Aquest programa es desenvolupa amb el suport de la resolució de casos reals.

Els objectius principals d’aquest programa són:

Proporcionar els coneixements necessaris per aplicar el sistema tributari andorrà.

Aprendre a solucionar els problemes que es presenten en l'activitat i el funcionament diaris d'una empresa.

Nivells
Cursos
1
Crèdits
30.00

Postgrau

Titulació

Les persones que superin el programa i que disposin d’una titulació universitària reconeguda a Andorra al nivell 6A o superior del Marc andorrà de qualificacions, obtindran un diploma de postgrau en Fiscalitat per la Universitat d’Andorra i, en cas que la titulació també sigui reconeguda per la Universitat Pompeu Fabra, un diploma de postgrau en Fiscalitat per aquesta universitat.

En cas que no es disposi de la titulació universitària descrita al paràgraf anterior s’obtindrà un diploma d’aprofitament en fiscalitat per la Universitat d’Andorra.

A qui va dirigit

Aquest programa va dirigit a persones amb titulacions universitàries en estudis relacionats amb el sector empresarial, econòmic, jurídic o financer i a persones empresàries, professionals liberals i professionals especialitzats en aquests àmbits. També va dirigit a personal directiu financer, administratiu i executiu.

Programa acadèmic

 

  • Mòdul 1: Nocions bàsiques de comptabilitat
  • Mòdul 2: Sistema tributari
  • Mòdul 3: Impost General Indirecte (1)
  • Mòdul 4: Impost General Indirecte (2)
  • Mòdul 5: Impost sobre Societats
  • Mòdul 6: Impost sobre la renda de les persones físiques
  • Mòdul 7: Impost sobre la Renda de no residents i Fiscalitat internacional
  • Mòdul 8: Taxes, impostos especials i fiscalitat comunal
  • Mòdul 9: Fiscalitat i empresa: visió global
  • Mòdul 10: Impost sobre transmissions patrimonials

Metodologia

La metodologia d’aquest programa és presencial i combina les classes lectives presencials que es faran a la Universitat d’Andorra, amb l’estudi dels materials per part dels participants, mitjançant el Campus virtual.

Com qualsevol altra activitat professional, l’assessoria fiscal requereix conèixer la teoria i la pràctica. Per això, les sessions lectives combinen l’exposició teòrica amb el plantejament, la discussió i la resolució de casos extrets de l’experiència real.

En ambdós aspectes l’estudiant té una participació activa. En relació amb la teoria i com a preparació de cada sessió, haurà de fer la feina de recopilar i estudiar la documentació relativa a la matèria: normativa, jurisprudència, doctrina i comentaris seleccionats. En els supòsits pràctics, a més d’aquesta feina prèvia de documentació, haurà de proposar la solució o les solucions que trobi més adequada(es), mitjançant l’aplicació dels coneixements adquirits.

El material documental bàsic es trobarà a l’aula del Campus virtual per evitar tant com sigui possible el subministrament de fotocòpies.

Procés d’avaluació

Per superar el curs, l’estudiant haurà d’haver complert amb un mínim d’assistència a les sessions presencials del 80% i haver participat i superat totes les activitats proposades, inclòs el Treball final.

Les activitats d’avaluació consistiran en un test al final de cada mòdul o una activitat avaluable, segons l’assignatura que es tracti.

El Treball final representarà el 20% de la nota final del programa. El 80% restant el conformaran les notes de superació de les diferents assignatures.

En acabar el programa es podrà realitzar un examen de recuperació dels mòduls que no hagin estat superats.

Durada i calendari

El programa té una càrrega de 30 crèdits europeus i es desenvolupa d’octubre del 2023 a juny del 2024. Aquesta càrrega representa una dedicació per part de l’estudiant equivalent a mitja jornada al llarg d’un curs acadèmic, incloent les classes lectives, la preparació d’aquestes classes, la consulta i anàlisi de material acadèmic, la resolució d’exercicis i la preparació de les proves d’avaluació.

Les classes lectives presencials representen una càrrega de 160 hores i es faran a la Universitat d’Andorra els divendres de les 09.00 h a les 13.00 h i de les 14.00 h a les 18.00 h.

Inscripció i matrícula

Inscripcions: fins al 6 d’octubre del 2023

Matrícula: fins al 13 d’octubre del 2023

Més informació sobre la formació