Vés al contingut
(+376) 829456 - (+376) 696046
 
 
 

Màster en educació

Modalitat
Entitats/Centres
Disponibilitat
Modular

El màster en Educació té com a objectiu principal la formació de professionals de l’àmbit de l’educació amb el nivell d’especialització necessari per dissenyar programes sobre cultura democràtica i d’educació en Drets Humans dirigits a institucions educatives i socials.

Depenent dels itineraris seguits, les persones titulades també podran exercir la docència a segona ensenyança i batxillerat, atendre a la diversitat, gestionar i dirigir projectes i centres educatius, i incorporar les tecnologies de l’aprenentatge i de la comunicació en diferents entorns educatius. El màster també permet la possibilitat de dedicar-se a la investigació educativa i de continuar els estudis de doctorat.

El màster en Educació, que s’imparteix en modalitat semipresencial, està format per diferents itineraris que es poden cursar de manera independent, i té dos recorreguts diferenciats en funció de si s’hi accedeix des de la titulació del bàtxelor en Ciències de l’educació o bé des de qualsevol altra titulació de primer cicle universitari.

El pla d’estudis del màster en Educació va ser aprovat pel Govern d’Andorra el 31 de març de 2021 i publicat al BOPA el 7 d’abril de 2021. Acreditació AQUA. 

 

 

 

Nivells
Branques
Cursos
2
Crèdits
120.00

Màster Universitari

Accés

Les titulacions que donen accés directe al màster de la Universitat d’Andorra són:

 • Bàtxelor
 • Titulacions equivalents reconegudes pel Govern d’Andorra.

Es pot sol·licitar un procés d’avaluació d’estudis previs per analitzar possibles equivalències entre el pla d’estudis d’accés i el màster.

Recorreguts segons l’accés

La formació disposa de dos recorreguts diferents, amb itineraris obligatoris en cadascun d’ells, en funció de si s’hi accedeix des del bàtxelor en Ciències de l’educació o bé des de qualsevol altra titulació de primer cicle universitari:

 1. Estudiants que provenen del bàtxelor en Ciències de l’educació o equivalent:
  • Itinerari Cultura democràtica (30 ECTS)
  • Itinerari Ensenyament especialitzat (30 ECTS)
  • Treball fi de màster (20 ECTS)
  • Optativitat (40 ECTS)
 2. Estudiants que provenen d’altres primers cicles:
  • Itinerari Cultura democràtica (30 ECTS)
  • Itinerari Intervenció educativa (30 ECTS)
  • Treball fi de màster (20 ECTS)
  • Optativitat (40 ECTS)

 

 

Competències

Les persones que obtinguin el màster en Educació per la Universitat d’Andorra seran capaces d’assolir, entre d’altres, les competències següents:

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS (associades a tots els itineraris):

 • Comunicar-se de manera efectiva, tant oralment com per escrit, pel que fa a qüestions complexes, tant amb públics especialitzats com no.
 • Identificar, analitzar de forma crítica, sintetitzar i resoldre problemes per adaptar-se a situacions noves o complexes.
 • Utilitzar, innovar i aplicar les tecnologies de la informació.
 • Treballar tant de forma autònoma, com en equips multidisciplinaris i en contextos internacionals.
 • Cercar, discriminar, organitzar i utilitzar informació complexa en un entorn professional especialitzat.
 • Prendre decisions i aplicar els coneixements d’acord amb valors ètics i pràctiques socialment responsables i sostenibles.
 • Planificar i organitzar les pròpies necessitats d’aprenentatge i actualitzar coneixements de manera autodirigida i autònoma, al llarg de la vida professional.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES (associades a cada itinerari i al Treball fi de màster):

 • Itinerari Cultura democràtica
 • Itinerari Intervenció educativa
 • Itinerari Ensenyament especialitzat
 • Itinerari Gestió de projectes i de centres
 • Itinerari Tecnologies de l’aprenentatge i de la comunicació
 • Treball fi de màster

Sortides professionals

Mencions

Depenent de l’itinerari o itineraris optatius que se superin, es pot obtenir una o més mencions:

 • Menció en ensenyament especialitzat.
 • Menció en gestió de projectes i centres.
 • Menció en tecnologies de l’aprenentatge i de la comunicació.

Perfil professional

L’obtenció del títol de màster en Educació permet exercir com a expert/a en el disseny de programes per desenvolupar competències per a una cultura democràtica dirigits a institucions educatives i socials. També permet accedir a estudis de tercer cicle (doctorat).

A més, depenent de la titulació amb què s’accedeixi al màster en Educació i les mencions obtingudes, les persones titulades poden exercir altres funcions.

Si les persones titulades amb el màster en Educació hi han accedit amb:

a) Una titulació de bàtxelor en Ciències de l’educació o equivalent, poden exercir com a experts en l’àmbit de la intervenció especialitzada.

b) Altres titulacions de primer cicle, poden exercir com a professors de segona ensenyança, batxillerat i formació professional de l’àrea de coneixement amb què s’accedeixi al màster.

Si les persones titulades amb el màster en Educació han obtingut la menció en:

 1. Ensenyament especialitzat, poden exercir com a experts en l’àmbit de la intervenció especialitzada.
 2. Gestió de projectes i centres, poden exercir com a experts en la direcció d’institucions educatives.
 3. Tecnologies de l’aprenentatge i de la comunicació, poden exercir com a experts en el disseny i el desenvolupament de projectes d’aprenentatge en línia.

 

Continuïtat d'estudis

El màster en Educació dona accés als estudis de tercer cicle (doctorat) als països de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.

Més informació sobre la formació

Adreça
Plaça de la Germandat, 7

AD600
Sant Julià de Lòria
Telèfon
743000
Adreces electròniques
Persona de contacte
Alexandra Monné Bellmunt