Vés al contingut
(+376) 829456 - (+376) 696046
 
 
 

Fiscalitat d' Andorra

Modalitat
Entitats/Centres
Disponibilitat
Modular

El curs d’actualització en Fiscalitat d’Andorra té per objectiu l’assoliment de coneixements tècnics sobre les bases del dret tributari del Principat, així com l’aplicació pràctica sobre la incidència de la fiscalitat en el desenvolupament de les activitats econòmiques de les entitats i persones.

Aquest curs presenta les bases sobre les que es forja el sistema fiscal andorrà i el seu desplegament normatiu, alternant una visió acadèmica amb una visió pragmàtica de la realitat del Principat.

El programa inclou l’estudi tècnic i pràctic de la gestió i la planificació dels tributs estatals i comunals, així com una visió de l’encaix internacional de la nova fiscalitat andorrana.

Aquest programa representa l’obertura d’una assignatura oferta dins del marc del màster en Dret de la Universitat d’Andorra als professionals interessats en la matèria.

El curs va dirigit als professionals de l’àrea econòmica i legal, que treballen en l’àmbit de la fiscalitat i totes aquelles persones que tinguin interès en formar-se en aquest àmbit.

Branques
Crèdits
6.00

Programa acadèmic

1. Mòdul 1: Bases de la fiscalitat andorrana

1.1. Principis constitucionals i principis impositius

1.2. Definició de tribut i tipologies de tributs

1.3. Elements essencials dels tributs

1.4. Estructura i evolució impositiva del principat

1.5. Distribució administrativa dels Tributs

1.6. Introducció a l’estructura de les finances públiques

1.7. Llei de bases de l’ordenament tributari

1.8. Procediments de gestió, recaptació, d'inspecció i sancionador

2. Mòdul 2. Fiscalitat Comunal

2.1. Els comuns i les seves competències

2.2. Finançament de les finances comunals

2.3. Estructura tributària i les ordinacions tributàries

2.4. Les memòries tècniques justificatives de taxes i preus públics

2.5. Els impostos comunals i els seus elements essencials

3. Mòdul 3. Impostos Directes sobre els residents

3.1. Introducció: La imposició directa al Principat. La residència fiscal

3.2. Impost sobre societats

3.3. Impost sobre la renda de les persones físiques

3.4. Altres impostos directes: L’impost sobre les plusvàlues de les transmissions immobiliàries

4. Mòdul 4. Impostos indirectes

4.1. Impost General Indirecte

4.2. Impost sobre les transmissions patrimonials immobiliàries

4.3. Impostos especials: Els impostos sobre el tabac, l'alcohol i els hidrocarburs

4.4. Impost indirecte sobre els serveis d'assegurança

4.5. Impostos duaners: Elements essencials, la taxa sobre el consum

5. Mòdul 5. Fiscalitat internacional i els convenis

5.1. Introducció a la fiscalitat internacional: Concepte de residència fiscal i estructura de la fiscalitat internacional

5.2. Impost sobre la renda dels no residents

5.3. Convenis: els models de convenis de la OCDE, els Convenis per evitar la doble imposició i el cas concret d'Espanya i França, els convenis d’intercanvi d’informació fiscal sota demanda i el conveni d'intercanvi d'informació automàtic

Més informació sobre la formació